Obecná ustanovení
 • Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené internetovým obchodem www.catart.cz se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je především elektronická pošta.
 • Zboží si můžete vybírat prostřednictví našeho virtuálního obchodu.
 • Každé jednotlivé zboží nabízené v našem virtuálním obchodě je náležitě identifikováno svým identifikačním číslem a je popsáno názvem. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Cena zboží je uvedena v českých korunách. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
 • Konečná cena zahrnuje cenu zboží a zahrnuje náklady na dopravu, se kterými je kupující předem seznámen při objednávce. Není-li u zboží uvedeno jinak, platí, že doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena zboží v platnosti, trvá vždy do konce příslušného kalendářního roku, ve kterém je zboží nabízeno.
 • Smlouva o koupi věci nabízené v našem virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem obdržení vámi řádně vyplněné objednávky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 • Po obdržení řádně vyplněné objednávky na naše výrobky Vám náš virtuální obchod formou elektronické pošty na Vámi v objednávce uvedenou emailovou adresu potvrdí, že smlouva byla uzavřena.
 • Zboží je dodáváno buď dobírkou prostřednictvím držitele poštovní licence, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce (upozorňujeme, že platí pouze pro území ČR). V tomto případě má prodávající povinnost předat objednané zboží držiteli poštovní licence do 5 pracovních dnů od okamžiku uzavření smlouvy. Tato doba se může úměrně prodloužit v závislosti na dodacích podmínkách dodavatelských firem, na kterých je virtuální obchod závislý a zákazník bude v takovém případě informován.
 • Kupující je povinen zboží při dodání převzít. V případě, že zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem, bude kupujícímu dodáno ihned poté, co se na skladě objeví.
 • Provozovatel virtuálního obchodu (dále také prodávající, dodavatel) prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce zboží budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku prodávajícího z uzavřené smlouvy. S tímto kupující souhlasí.
Platební a dodací podmínky
 • Zboží je dodáváno do cca 2 pracovních dnů od odeslání dopravcem. Tato doba se může úměrně prodloužit v závislosti na dodacích podmínkách dodavatelských firem, na kterých je virtuální obchod závislý.
 • Zboží je dodáváno prostřednictvím držitele poštovní licence – Česká pošta s.p. službou DOPORUČENÉ PSANÍ (do 2 kg) a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce.
Poštovné
 • Ceník poštovného
 • Číslo účtu pro platby objednávek převodem: Česká spořitelna: 000000-1459426173/0800
 • Při platbě převodem prosím uveďte číslo objednávky jako identifikaci platby.
Odstoupení od smlouvy
 • Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího). Je-li zboží zároveň vráceno, musí tak kupující učinit v originálním a bezvadném obalu. Lhůta začíná běžet den následující po převzetí zboží (končí-li v den pracovního volna, prodlužuje se až do následujícího pracovního dne).
 • Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 • Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít. V takovém případě musí kupující uhradit částku za poštovné viz poštovné a za balné 50 Kč na č.ú. 000000-1459426173/0800. Při platbě převodem prosím uveďte číslo objednávky jako identifikaci platby. Nebo o tuto částku bude zvýšena dobírková částka.
 • Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.
 • Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu, nejpozději poslední den lhůty.
 • Do 30 dnů od doručení odstoupení obdržet od prodejce celou kupní cenu plus náklady, které jste hradili za cestu zboží od prodejce k vám. Netýká se případů, kdy je zboží spotřebitelem poškozeno, nebo ho zjevně užíval nad míru.
Reklamace
 • Reklamace vyřizujeme v pracovní dny telefonicky (+420 736 119 526) nebo prostřednictvím e- mailu.
 • Reklamace bude posouzena po zaslání zboží zpět na naší adresu. O průběhu vyřizování reklamace Vás budeme informovat. Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit v původním obalu včetně dokladu o jeho zakoupení. Daňový doklad je součástí  zakázky pouze na vyžádání.
 • Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. V případě poškození zásilky dopravcem doporučujeme zboží nepřebírat a neprodleně informovat prodávajícího. Za poškození zboží vinou přepravy nese odpovědnost přepravce. Zákazník má povinnost ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost zakázky.
 • Záruční doba prodávaného zboží je 24 měsíců pokud není uvedeno jinak a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Doba na vyřízení reklamace je do 30 dnů.
 • Obsahuje-li zásilka záruční list dodávaný výrobcem, prosím zašlete jej spolu se zbožím.
 • Popis reklamace musí obsahovat tyto údaje: důvod reklamace a datum nákupu.
 • Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení. Kupující je povinen při reklamaci dodat vadné zboží čisté včetně příslušenství.
 • Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením,nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.
 • V případě uznání reklamace a neopravitelnosti výrobku bude zboží vyměněno za nové, či vrácena peněžní částka za zboží. Do vrácené částky se nezapočítává poštovné.
 • V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi na jeho náklady, současně mu mohou být prodejcem vyúčtovány manipulační náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.
 • Doporučujeme naše šperky odkládat na noc, nevystavovat působení vody, kosmetiky, úklidových prostředků, ani jiných chemikálií.
Vrácení zboží
 • Zákazník má nárok na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originální krabici spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty. Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od doručení zákazníkovi zpět prodejci. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka na jím udané číslo bankovní účtu či v hotovosti poštovní poukázkou.
 • Lhůta začíná běžet den následující po převzetí zboží (končí-li v den pracovního volna, prodlužuje se až do následujícího pracovního dne).
 • Zákazník hradí náklady za cestu zboží od něj zpět k prodejci. Neplatí v případě, kdy i v rámci 14 dnů odstupujete proto, že doručené zboží trpí vadami (např. zásilka dorazila poškozená, zboží je padělkem či třeba má jinou barvu a velikost aj.)